Πιστοποιήσεις

Στην εταιρεία ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. λειτουργούμε σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και την ασφάλεια της λειτουργίας μας. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους απαραίτητους κανονισμους ώστε να λαμβάνουμε πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα κορυφαία πρότυπα και προδιαγραφές:

ISO 9001
για τη διασφάλιση της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες.
ISO 27001
για τη διασφάλιση των Πληροφοριών (ISMS).
ISO 14001
για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ευθυνών με συστηματικό τρόπο που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας.
ISO 45001
για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 27001 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Φωτάλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 45001 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 27001

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 45001 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 45001

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

© Fotellis Security. All rights reserved.