Skip to main content

Πιστοποιήσεις

Στην εταιρεία ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. λειτουργούμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται για τη διαχείριση:

 • της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωσή τους
 • των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας, φροντίζοντας να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα,
 • της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού μας κατά την εκτέλεση των εργασιών του,
 • της ασφάλειας των πληροφοριακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε
 • κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς, ελαχιστοποιώντας τους σχετικούς κινδύνους
ISO 9001
για τη διασφάλιση της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες.
ISO 27001
για τη διασφάλιση των Πληροφοριών (ISMS).
ISO 14001
για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ευθυνών με συστηματικό τρόπο που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας.
ISO 45001
για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 27001 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Φωτάλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 45001 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 27001

Σύστημα για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 45001 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 37001

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας


Φωτέλλης ΑΕ :Πιστοποίηση ISO 45001 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ISO 45001

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τα ακόλουθα πιστοποιητικά είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, με αποστολή σχετικού αιτήματος στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πολιτική Ποιότητας

Η ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της Εγκατάστασης, Προγραμματισμού, Εμπορίας & Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης & Αυτόματης Κατάσβεσης, Ελέγχου Πρόσβασης, Επιτήρησης CCTV εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.

Όραμα της εταιρίας είναι να προσφέρει στους πελάτες της μία σειρά από σύγχρονες λύσεις ώστε να απολαμβάνουν τη ζωή τους με ασφάλεια.

Βασική Αρχή είναι η συστηματική ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη χρησιμοποιώντας υλικά υψηλών προδιαγραφών με συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύεται για τα κάτωθι

 • άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της
 • άριστη ποιότητα προϊόντων, Υπηρεσιών & τεχνογνωσίας
 • υλοποίηση των έργων εντός των προγραμματισμένων χρονικών ορίων
 • συνεχής εκπαίδευση και βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων του Προσωπικού
 • συνεχής αναβάθμιση των πόρων και μέσων για τη μέγιστη απόδοση του προσωπικού
 • φροντίδα για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων και σεβασμό στο περιβάλλον
 • συμμόρφωση με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Οι παραπάνω δεσμεύσεις επιτυγχάνονται με:

 • συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού
 • παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων
 • συνεργασία με καταξιωμένους Προμηθευτές
 • συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες
 • διαρκή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της εταιρίας
 • ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής και του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας σε ετήσια βάση
 • θέσπιση στόχων ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται ετησίως
 • εφαρμογή Συστήματος Ολικής Διαχείρισης, συμμορφούμενο προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, το οποίο εφαρμόζεται, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας, των παρεχομένων υπηρεσιών και του Συστήματος Ολικής Διαχείρισης, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Πολιτική για το Περιβάλλον

Η Διοίκηση της εταιρείας ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ δεσμεύεται για τα ακόλουθα, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές της:

 • να συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • να εφαρμόζει μέτρα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την πρόληψη μόλυνσης, τη μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την επίτευξη των προβλεπόμενων σκοπών και στόχων, σε ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της.

Για την επιτυχία των ανωτέρω, η εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος.

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό της διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε κάθε εργαζόμενος να κατανοεί τις περιβαλλοντικές πτυχές της εργασίας του και να έχει επίγνωση των συνεπειών των ενεργειών του στο περιβάλλον.

Η εταιρεία, διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους προμηθευτές της με τρόπο ώστε να προωθούνται δράσεις αμοιβαίου οφέλους και συνεχώς βελτιούμενες λειτουργίες που θα συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της εταιρείας καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας, στην κατεύθυνση της κατανόησης, εφαρμογής και τήρησης της πολιτικής αυτής σε όλα τα επίπεδα, ανασκοπεί δε ανά έτος την παρούσα περιβαλλοντική πολιτική.

Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας

Η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ για όλες τις δραστηριότητές της. Αποτελεί σαφή δέσμευση της διοίκησης εταιρείας να:

 • διαμορφώσει και παρέχει συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια τόσο για το προσωπικό της όσο και για τα πρόσωπα που είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις εργασίες της,
 • λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων,
 • παρέχει σε όλο το προσωπικό τον απαραίτητο εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας, πληροφόρηση και εκπαίδευση για την διεκπεραίωση της εργασίας του χωρίς ατυχήματα,
 • ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικής με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας,
 • διαβουλεύεται με το προσωπικό για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να λαμβάνει υπ’ όψη της τις προτάσεις για συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το προσωπικό έχει την ευθύνη εφαρμογής όλων των προβλεπομένων μέσων, μέτρων και προφυλάξεων για την υγεία και ασφάλεια τόσο των ιδίων όσο και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις εκτελούμενες εργασίες, και να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως προβλέπεται.

Τέλος, η εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001 για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Παρέχει τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος, υιοθετώντας στόχους για την υγεία και ασφάλεια και παρακολουθώντας την επίτευξή τους.

Η παρούσα πολιτική γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανασκοπείται δε ανά έτος.

Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Η Εταιρία ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ασφάλεια των πληροφοριών. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας της και η ορθή διαχείριση και υλοποίηση των προϊόντων που παράγει και των υπηρεσιών που παρέχει.

Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου EN ISO 27001:2013 για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, καλύπτοντας τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις που απορρέουν από το Πρότυπο. Εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες που ορίζουν:

 • Τις ενέργειες για την τεκμηρίωση του συστήματος
 • Την συνεχή βελτίωση του συστήματος
 • Τη μεθοδολογία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων
 • Τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος
 • Την θέσπιση και παρακολούθηση των στόχων
 • Τις ενέργειες για την ασφάλεια του Οργανισμού
 • Την ταξινόμηση τον πόρων και τον έλεγχο αυτών
 • Την ασφάλεια του προσωπικού
 • Την φυσική και περιβαλλοντική προστασία
 • Την λειτουργία του Οργανισμού και την επικοινωνία
 • Τον έλεγχο της πρόσβασης
 • Την αναγνώριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση περιστατικών
 • Τον έλεγχο της επιχειρηματικής συνέχειας
 • Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος

Παράλληλα έχει εκδώσει τη Δήλωση Εφαρμογής και τη σχετική εκτίμηση κινδύνου που απαιτείται και από την εφαρμογή και τη λειτουργία του Προτύπου.

Στην παρούσα Πολιτική και στη Δήλωση εφαρμογής καθώς και στις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, η Εταιρία μας καθορίζει:

Τα assets που διαθέτει, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των στελεχών, τους στόχους του συστήματος, το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, ενώ μέσω των οδηγιών που έχουν εκπονηθεί καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της δήλωσης εφαρμογής που συνημμένα υπάρχει ως Παράρτημα στο Εγχειρίδιο του συστήματος.

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών λειτουργεί με την συμμετοχή όλων των στελεχών της Διοίκησης, των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρίας και εφαρμόζεται δυναμικά ώστε να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωσή του.

Η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει αναγνωρίσει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες του προσωπικού, ώστε να να υπάρχει συνεχής λειτουργία και αντιμετώπιση του οποιουδήποτε κινδύνου παρουσιαστεί.

Έχουν τεθεί στόχοι για την ορθή εφαρμογή της ασφάλειας των πληροφοριών και έχει γίνει προσπάθεια για την καταγραφή και αναγνώριση των κινδύνων.

Το Σύστημα Διαχείρισης ασφάλεια των πληροφοριών, συνδέεται στενά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που η Εταιρία εφαρμόζει. Και τα δύο συστήματα, αποτελούν τον βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθούνται και να στηρίζονται από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Είναι, τέλος, στόχος μας, η εξασφάλιση στο προσωπικό όλων των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Ιδιοκτήτης της Πολιτικής Ασφάλειας είναι η Εταιρία ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Το παρόν έντυπο αποτελεί εσωτερικό του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και ανασκοπείται όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Διοίκηση για την καταλληλόλητα του.

Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και η εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται από την εταιρεία, για τη συμμόρφωσή της με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 4808/19.06.2021 - ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) – και αφορά τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Ειδικότερα, η Διοίκηση της εταιρείας:

 • δεσμεύεται στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των εργαζομένων και ο οποίος παρέχει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.
 • διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο.
 • επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υπό οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λάβει, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έµφυλης βίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο εναντίον άλλου εργαζομένου, από προϊστάμενο, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο νοείται ως εργοδότης, από πελάτη, επισκέπτη, προμηθευτή και οποιονδήποτε τρίτο,
 • φροντίζει να παρέχει πληροφορίες και κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, διαχείρισης αυτών, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους
 • λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς την παρούσα πολιτική και εφαρμόζει σχετική διαδικασία πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για τέτοια περιστατικά
 • επιβάλλει τις απαραίτητες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο,
 • τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης,
 • δεσμεύεται στην τήρηση ουδετερότητας, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας στην περίπτωση διερεύνησης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών,
 • επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την αναθεωρεί ανά έτος.
Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (ΣΔκΔ) της ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ αφορά στην δραστηριότητα της εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής:

 • Προγραμματισμός, Εγκατάσταση, Εμπορία και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Αυτόματης Κατάσβεσης Ελέγχου Πρόσβασης, Επιτήρησης CCTV Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων σε Επίπεδο Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software).

Το ΣΔκΔ έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και διατηρείται στο βαθμό που η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την απαγόρευση κάθε μορφής δωροδοκίας ή υποψία δωροδοκίας,
 • τη συμμόρφωσή του με τις νομοθετικές και λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμμόρφωσης που το διέπουν (περιλαμβανομένης της ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου ISO 37001:2016),
 • την επίτευξη των στόχων της για κανονιστική συμμόρφωση και συμμόρφωση κατά της δωροδοκίας,
 • την ενθάρρυνση του προσωπικού, ώστε να εγείρουν προβληματισμούς, καλή τη πίστη, και να αναφέρουν κάθε περίπτωση υποψίας, απόπειρας ή εκδήλωσης δωροδοκίας, ή μη συμμόρφωσης χωρίς το φόβο αντιποίνων, στο αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας,
 • την υποστήριξη της λειτουργίας και ανεξαρτησίας του Υπευθύνου Λειτουργίας Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας(ΥΛΣκΔ) στη διεργασία ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας και συμμόρφωσής της κατά της δωροδοκίας,
 • τις συνέπειες και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική,
 • την παροχή των απαιτούμενων πόρων και των κατάλληλων μέσων για την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση του ΣΔκΔ.

Μέσω του ΣΔκΔ έχουν ενσωματωθεί στην λειτουργία της εταιρείας οι σχετικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους τόσο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και κατά της δωροδοκίας, καθώς και τη συμμετοχή τους στο ΣΔκΔ.

Το ΣΔκΔ εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στη λειτουργία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή, έλεγχο και διατήρηση του ΣΔκΔ, το οποίο θα ανασκοπείται περιοδικά, θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται, όταν χρειάζεται, έτσι ώστε να διασφαλίζει συνεχώς την κανονιστική συμμόρφωσή του τόσο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και κατά της δωροδοκίας.

Ο απώτερος σκοπός της Διοίκησης της εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών και δραστηριοτήτων της, με πλήρη κανονιστική συμμόρφωση και με μηδενική ανοχή σε εύλογες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας.

Η τήρηση του ΣΔκΔ είναι υποχρεωτική από όλους τους εμπλεκόμενους στις διεργασίες και στις δραστηριότητες της εταιρείας.